You are currently viewing אינפוגרפיקה: סיוע המדינות למשק עקב עליית מחירי האנרגיה | שלמה יעקובסון

אינפוגרפיקה: סיוע המדינות למשק עקב עליית מחירי האנרגיה | שלמה יעקובסון

בגלובס פורסמה אינפוגרפיקה בנושא משבר האנרגיה. הנתונים שמוצגים מראים את הסיוע של המדינות באירופה למשק עקב עליית מחירי האנרגיה, כאחוז מהתוצר. בגרף ניתן לראות כי מלטה נמצאת במקום הראשון עם 7.7 אחוזים מהתוצר. גרמניה במקום השני עם 7.4 אחוזים ובריטניה שלישית עם 3.5 אחוזים.

כתיבת תגובה